Τετράπλευρα

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις
Παραλληλόγραμμα

Είδη παραλληλογράμμων

 Παραλληλόγραμμα

 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

 

πλάγιο παραλληλόγραμμο

 

τετράγωνο

 

ρόμβος

Τα παραλληλόγραμμα έχουν τις
απέναντι πλευρές παράλληλες

 Ιδιότητες παραλληλογράμμων

 α. Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες

 β. Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες

 γ. Το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει όλες τις γωνίες του ορθές

δ. Μια διαγώνιος χωρίζει ένα παραλληλόγραμμο σε δύο ίσα τρίγωνα

 ε. Το τετράγωνο έχει όλες τις γωνίες του ορθές και όλες τις πλευρές ίσες

 στ. Ο ρόμβος έχει  όλες τις πλευρές του ίσες

 Βάση και ύψος  παραλληλογράμμων

κουκκίδα

Από μια κορυφή χαράζουμε την κάθετο ΑΕ. Αυτό ονομάζεται ύψος του παραλληλογράμμου.

κουκκίδα

Η πλευρά  ΔΓ όπου καταλήγει το ύψος λέγεται βάση του παραλληλογράμμου

Για να κάνεις εξάσκηση, κάνε κλικ στη λέξη:

Άσκηση

Μάθε για τα τετράπλευρα

Είδη τετραπλεύρων

Άθροισμα γωνιών

 
Παραλληλόγραμμα
 

Περίμετρος τετραπλεύρων

Κατασκευές παραλληλογράμμων

Εμβαδά παραλληλογράμμων

Ασκήσεις