Αντίθετα (ουσιαστικά)

Άσκηση αντιστοίχισης

Ταίριαξε τις λέξεις που βρίσκονται δεξιά
με αυτές που βρίσκονται αριστερά.