Περίμετρος τριγώνων
Άσκηση 7/9

Πληκτρολόγησε στο πλαίσιο το μέτρο της πλευράς που λείπει.