Περίμετρος τριγώνων
Άσκηση 6/9

Πληκτρολόγησε στο πλαίσιο το μέτρο της περιμέτρου του τριγώνου.

Περίμετρος τριγώνων

Για να υπολογίσουμε την περίμετρο ενός τριγώνου, προσθέτουμε όλες τις πλευρές του.