Άθροισμα γωνιών τριγώνου
Άσκηση 5/9

Πληκτρολόγησε στο πλαίσιο το μέτρο της γωνίας που λείπει.

Άθροισμα γωνιών τριγώνου

Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 μοίρες.
Για να υπολογίσουμε το μέτρο της γωνίας που λείπει, πρέπει να αφαιρέσουμε από τις 180
μοίρες τις γωνίες που γνωρίζουμε το μέτρο τους.