Τρίγωνα

             
 

     
κουκκίδα

Τα ισόπλευρα τρίγωνα έχουν όλες τις γωνίες τους ίσες με 60ο.

 

κουκκίδα

Τα ισοσκελή τρίγωνα απέναντι από τις ίσες πλευρές έχουν ίσες γωνίες.

 

 

 

 

κουκκίδα

Τα τρίγωνα μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε και ως προς τις πλευρές τους
και ως προς τις γωνίες τους.

Αυτό το τρίγωνο είναι
ορθογώνιο
και ισοσκελές

 

Αυτό το τρίγωνο είναι
αμβλυγώνιο
και ισοσκελές

Για να κάνεις εξάσκηση, πάτα το κουμπί παρακάτω