Πολύγωνα

Άθροισμα γωνιών πολυγώνων
4 από 6

Πληκτρολόγησε τη σωστή απάντηση.

Άθροισμα γωνιών πολυγώνων

 • Χαράζουμε τις διαγώνιες από μια κορυφή προς τις άλλες κορυφές του πολυγώνου.

 • Μετράμε τα τρίγωνα που σχηματίζονται.

 • Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των τριγώνων
  επί 180 μοίρες.

  Π.χ. σ' ένα επτάγωνο δημιουργούνται 5 τρίγωνα άρα, το άθροισμα των γωνιών του είναι: 5 Χ 180 = 900 μοίρες

 
 1. Να υπολογίσετε το άθροισμα των γωνιών του τετραπλεύρου
  ? 2. Να υπολογίσετε το άθροισμα των γωνιών του πενταγώνου
  ? 3. Να υπολογίσετε το άθροισμα των γωνιών του εξαγώνου
  ?