Χρονολογίες
Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις χρονολογίες που βρίσκονται δεξιά
δίπλα στα γεγονότα που βρίσκονται αριστερά.