Ιστορικό Λεξιλόγιο
Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις φράσεις που βρίσκονται δεξιά
δίπλα σ' αυτές που βρίσκονται αριστερά.