Ταίριαξε τα κείμενα με τις εικόνες
Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τα κείμενα που βρίσκονται δεξιά
δίπλα στις εικόνες που βρίσκονται αριστερά.