Ενέργειες-Αποτελέσματα
Άσκηση αντιστοίχισης
Σύρε τα αποτελέσματα που βρίσκονται δεξιά
δίπλα στις ενέργειες που βρίσκονται αριστερά.