Ανακαλύπτω τα κλάσματα

Κάνε κλικ στα τετράγωνα για να κάνεις ...

το

κόκκινo

τo

κόκκινo

τo

κόκκινo

Κάνε κλικ στο κουμπί "Πώς τα πήγα" όταν τελειώσεις.